NOTĂ DE INFORMARE a PERSOANEI VIZATE

cu PRIVIRE la PRELUCRAREA DATELOR cu CARACTER PERSONAL

de către  S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L.

 

Prezentul document are rolul de a văinforma cu privire la prelucrarea datelor personale și asupra drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

1. Datele de identificare și de contact ale operatorului.

S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L. cu sediul social în București, sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 131, Bl. T2C, Sc.1, parter, ap.4, având CUI RO 31667307, Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/6442/2013, denumit în continuare ”Operatorul”, reprezentat prin Mihai Victor Popescu în calitate de administrator.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, de o manieră responsabilă și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt datele primite de la terți sau date pe care dvs. ni le furnizați cu ocazia vizitelor la sediul nostru, pe parcursul desfășurării activității economice, în urma completării formularului de pe website, a derulării relației contractuale și de afaceri, a plății serviciilor prestate sau a unor evenimente desfășurate la sediul nostru.

 

2.  Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

2.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Operator cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

2.2.  Datele cu caracter personal sunt colectate de Operator în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

2.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

2.4.  Datele cu caracter personal nu se stochează de Operator pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

2.5.  S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

 

3. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor

Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin email la dpo@vinstal.ro sau prin poștă la adresa mai sus menționată.

 

4. Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația națională (Legea 190/2018) și europeană (Regulamentul UE 679/2016) în vigoare, S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L.  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L.prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în scopul desfășurării activităților economice specifice, pentru derularea următoarelor activități:

-relații publice

-organizare/derulare evenimente

-îndeplinirea atribuțiilor legale contabile și juridice

-încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii

-informarea prin intermediul mijloacelor de comunicare

-desfășurarea activităților economice și conexe

 

În cazul în care S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L. intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, înainte de această prelucrare ulterioară, vom comunica persoanei vizate informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.

 

5. Temeiul juridic al prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale:

(1) în baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor de comunicare (art. 6 lit. a) din GDPR);

(2) pentru executarea unui contract încheiat cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;

(3) în baza unei obligații legale aflate în sarcina Operatorului (ținerea evidențelor contabile, raportările legale către autorități, protejarea patrimoniului, securitatea personalului, paza și protecția sediilor Operatorului etc.);

(4) în baza interesului legitim al Operatorului (îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității, prevenirea și investigarea fraudelor, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor Operatorului, asigurarea unui nivel ridicat de securitate în sediile noastre etc.)

(5) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane;

 

În condițiile în care furnizarea de date cu caracter personal de către persoana vizată reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, nerespectarea acestei obligații duce la imposibilitatea desfășurării activităților economice în relația cu dvs. precum și a celor conexe.

 

6. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L.este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri:

-nume, prenume, numele și prenumele reprezentanților legali, CNP, date de plată și bancare, detalii de contact, număr de telefon, adresă de email, adresa de domiciliu, serie și număr CI, vârsta, fotografii, semnătura, funcția etc.

-prin completarea formularului de site colectăm numele, numărul de telefon, adresa de email, localitatea de reședință.

Prelucrarea efectuată de Operator nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată și nu are ca scop crearea de profiluri.

 

7. Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu companii terțe ce au statut de furnizor al S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L.Acolo unde este necesar, vom contracta alte companii și persoane fizice care să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri, furnizori sau clienți. Datele furnizate vor fi transmise instituțiilor statului conform legislației în vigoare. Orice persoană fizică sau juridică împuternicită de noi pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,  este obligată  să respecte legislația protecției datelor cu caracter personal .

 

8. Perioada de stocare

Termenul de stocare este stabilit conform legii sau prin decizii interne. Datele dvs. personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților economice conform legislației în vigoare.

 

9. Drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

-Dreptul la informații

Aveți dreptul să primiți informații din partea operatorului cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

-Dreptul de acces la date.

Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

-Dreptul la rectificarea datelor.

Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem.

-Dreptul la ştergerea datelor.

Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem.

-Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor.

Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem.

-Dreptul de a obiecta.

Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru inclusiv în scopul marketingului direct.

-Dreptul la portabilitatea datelor.

Aveţi dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract.

-Dreptul la retragerea consimţământului.

În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

-Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

-Dreptul de a fi notificat cu privire la incidente de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor cu caracter personal al persoanei vizate.

-Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi.

 

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea de mai sus (Datele noastre de contact).

 

S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L.  se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, Operatorul se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător datele cu caracter personal care au fost colectate direct la sediul nostru sau prin intermediul website-ului. S.C. V A ENGINEERING INSTAL S.R.L. colectează numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar direct la sediul nostru, pe website sau pe email și care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile Operatorului.

 

10. Semnificația termenilor utilizați conform Regulamentului (UE) 679/2016

În înțelesul prezentei Note de Informare, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

"Date cu caracter personal", ”Operator”, "Persoană vizată", "Prelucrare" ”Persoană împuternicită de operator” – au sensul atribuit prin Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

1."date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2."prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3."operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

4."persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 

11. Dispoziții finale

Conţinutul acestei note de informare este informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia.

Prezenta Notă de informare poate fi actualizată pe baza dinamicii activității economice, a îmbunătățirii comunicării și a respectării legislației în vigoare și face parte integrantă din Politica de conformare a Operatorului la normele Regulamentului (UE) 679/2016.

Vă rugăm să vă informați periodic despre conținutul Notei de informare, noi asigurându-vă că o vom adapta de îndată ce modificările în prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator fac necesar acest lucru.

 

Sprinklere

Sprinklere

Citeste mai mult

Executie instalatii termice

Executie instalatii termice

Citeste mai mult

Executie instalatii sanitare

Executie instalatii sanitare

Citeste mai mult

Executii instalatii electrice

Executii instalatii electrice

Citeste mai mult

Proiectare instalatii termice

Proiectare instalatii termice

Citeste mai mult

Proiectare instalatii sanitare

Proiectare instalatii sanitare

Citeste mai mult

Proiectare instalatii electrice

Proiectare instalatii electrice

Citeste mai mult

VA Engineering Instal

V A Instal

Portofoliu

In cei peste 14 ani de experienta am adunat un impresionant portofoliu [..]

Citeste mai mult

Mai mult

V A Instal

Despre noi

VA Engineering Instal are ca principal domeniu de activitate proiectarea si executia de lucrari pentru instalatii de constructii [...]

Citeste mai mult

Mai mult

V A Instal

Ofertare

Pentru a va putea realiza o oferta personalizata, va rugam sa ne contactati prin una din metodele afisate pe pagina de contact [...]

Citeste mai mult

Mai mult

V A Instal

Parteneri

Va prezentam cei mai importanti parteneri ai firmei VA Engineering Instal cu ajutorul carora va oferim cele mai bune servicii de peste 14 ani [...]

Citeste mai mult

Mai mult

Cauti o companie solida care sa iti asigure succesul proiectului tau?
Cauti o echipa de profesionisti?
Cauti cele mai inovative solutii si cele mai bune produse de pe piata?

VA Engineering Instal. Oferim toate aceste lucruri de peste 14 ani!
Atribute si valori: Accesibilitate, Exceptie, Flexibilitate, Precizie.

V A Instal

De ce sa alegeti

Solutiile profesionale VA Engineering Instal?

Calitatea materialelor

VA Engineering Instal utilizeaza materiale de cele mai bune calitate, garantand astfel pentru toate proiectele sale. Toate materialele utilizate detin certificari europene si beneficiaza de garantie oferite de furnizorii nostri.Va rugam sa dati click aici pentru a gasi o lista cu principalii nostri parteneri si furnizori gasiti aici

Garantia VA ENGINEERING INSTAL

VA Engineering Instal ofera garantie pentru toate lucrarile executate de 2 ani, comform legislatiei in vigoare. Va oferim suport tehnic atat in perioada de garantie cat si dupa aceea.
Avand in vedere complexitatea si importanta serviciilor si lucrarilor de instalatii termice, sanitare si electrice pe care VA Engineering Instal le realizeaza, managementul firmei a stabilit ca obiectiv prioritar pe termen scurt "Implementarea si certificarea unui Sistem Integrat de management al calitatii si mediului, aliniat la cerintele standardelor ISO 9001:2001 si ISO 14001:2005".  

Mai mult de

150

de clienti multumiti in peste 14 ani de activitate


Portofoliu lucrari   Ce spun clientii nostri

Contactati-ne